Algemene voorwaarden Kaartje op Karton

Indien u diensten bestelt van Kaartje op Karton dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier staan beschreven.

A. Het bedrijf Kaartje op Karton is onderdeel van MOOI OOK v.o.f., hierna te noemen Kaartje op Karton, gevestigd aan de

Jeverweg 2-1

9723 JE  GRONINGEN

iris@kaartjeopkarton.nl

KVK Groningen: 58865586

BTW: NL853214785B01

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur: 06 – 1980 6980

B. Privacyreglement

Alle door de klant ingevoerde gegevens worden uitsluitend gebruikt ter uitvoering van uw bestellingen en overeenkomst. Uw gegevens kunnen we eventueel ook gebruiken voor aanbiedingen, reclames of andere producten en diensten van Kaartje op Karton. Deze aanbiedingen zullen u per mail worden gestuurd. Wanneer u zich voor deze mail wilt afmelden, kunt u dat doen door de afmeldingsoptie in de nieuwsbrief te gebruiken. Mailadressen zullen niet overgedragen worden aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Leveringsvoorwaarden

Een goede relatie met onze klanten vinden wij van het grootste belang en daarom vinden wij het belangrijk om duidelijk te zijn over de wederzijdse rechten en verplichtingen. Deze wederzijdse rechten en verplichtingen zijn vastgelegd in onderstaande algemene voorwaarden. Als u bij ons bestelt gaat u akkoord met deze voorwaarden.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Kaartje op Karton; onderdeel van de vennootschap onder firma MOOI OOK (gegevens onder A).

1.2. Opdrachtgever; Wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

1.3. Overeenkomst; Elke afspraak tussen Kaartje op Karton en Opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden door Kaartje op Karton ten behoeve van Opdrachtgever.

2. Algemeen

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Kaartje op Karton en Opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn afgeweken van deze voorwaarden.

2.2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing indien Kaartje op Karton voor de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt.

2.3. Door het plaatsen van een bestelling verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met deze algemene voorwaarden en deze te accepteren.

2.4. De via de website van Kaartje op Karton gegeven informatie maakt tevens onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

2.5. Als er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van deze voorwaarden of als zich situaties voordoen die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, dan wordt deze situatie beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

3. Prijzen en offertes

3.1. De prijzen zoals vermeld op de website www.kaartjeopkarton.nl zijn in euro’s en inclusief BTW. De prijzen kunnen te allen tijde door Kaartje op Karton worden gewijzigd.

3.2. Alle offertes en aanbiedingen van Kaartje op Karton zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt als het product of de dienst waarop de offerte betrekking heeft niet meer beschikbaar is.

3.3. Kaartje op Karton kan niet aan de offerte of aanbieding worden gehouden als Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een vergissing of verschrijving bevat.

3.4. De in de offerte en op de website van Kaartje op Karton genoemde prijzen zijn inclusief BTW en verpakkingskosten. Verzendkosten worden apart in rekening gebracht en zijn afhankelijk van de overeengekomen verzendwijze.

3.5. Indien de aanvaarding afwijkingen bevat ten opzichte van de offerte of aanbieding, dan is Kaartje op Karton daar niet aan gebonden, tenzij hierover schriftelijke overeenstemming is bereikt tussen Kaartje op Karton en Opdrachtgever.

3.6. Een samengestelde offerte kan alleen in zijn geheel worden geaccepteerd. Kaartje op Karton is niet gebonden om een gedeelte van de opdracht tegen het overeenkomstige deel van de opgegeven prijs te leveren. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

4. Totstandkoming overeenkomst

4.1. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Kaartje op Karton komt tot stand wanneer Opdrachtgever een bestelling heeft geplaatst bij Kaartje op Karton, en deze per email door Kaartje op Karton is bevestigd.

4.2. Kaartje op Karton is gerechtigd geplaatste bestellingen te weigeren zonder opgaaf van redenen. Opdrachtgever zal hiervan in kennis worden gesteld.

4.3. Indien Opdrachtgever na het ontvangen van een ontwerp alsnog de opdracht intrekt, dan zal Kaartje op Karton de ten behoeve van het ontwerp gemaakte ontwerpuren in rekening brengen aan Opdrachtgever.

5. Aanlevering gegevens

5.1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor juiste aanlevering van gegevens benodigd voor het produceren van bestelde artikelen.

5.2. Voordat artikelen geproduceerd worden dient Opdrachtgever akkoord te gaan met de voorbeeldweergaven of verstrekte digitale proef van het product. Na akkoord door Opdrachtgever kan Kaartje op Karton niet meer aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de gegevens van het geleverde artikel.

6. Levering en leveringstermijn

6.1. Kaartje op Karton streeft er naar het bestelde zo spoedig mogelijk te leveren.

6.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van alle benodigde gegevens ten behoeve van het produceren en leveren van bestelde artikelen.

6.3. De door Kaartje op Karton vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en zijn nimmer een fatale termijn. Kaartje op Karton kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in de levering en schade die Opdrachtgever zou kunnen lijden als gevolge van het niet of niet tijdig leveren.

6.4. Kaartje op Karton kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verzuim van derden van wie de levering afhankelijk is (bijv. drukkerij en transporteur).

6.5. Papier- en karton heeft een wisselwerking met de inkten. Inkten op donkere kartonsoorten zullen donkerder uitvallen. Gekozen (PMS) kleuren zijn altijd bij benadering.

6.6. Kaartje op Karton kan niet garanderen dat de gekozen kleuren exact uitpakken zoals de gewenste kleur.

6.7. Klachten dienen zo spoedig mogelijk worden gemeld bij kaartjeopkarton.nl o.v.v. het ordernummer en foto’s van de kaarten.

6.8. Indien een herdruk wordt voorgesteld kan deze alleen worden uitgevoerd indien de kaarten retour worden gestuurd, tenzij anders overeengekomen.

6.9. Als Opdrachtgever besluit de kaarten te versturen, accepteert Opdrachtgever de kaarten.

7. Transport

7.1. Kaartje op Karton draagt zorg voor een deugdelijke verpakking van de door haar geleverde artikelen.

7.2. Verpakkingsmaterialen worden niet teruggenomen door Kaartje op Karton.

7.3. Schade aan verpakkingsmaterialen worden niet gezien als productschade, en Kaartje op Karton kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de verpakking door transport.